دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تـــــهران مــــرکــــزی
سامانه آموزش نسخه 101
   
   
  
 
 
22:15:16 دوشنبه 9 آذر 1394
   
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))