دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تـــــهران مــــرکــــزی
سامانه آموزش نسخه 101
   
   
  
 
 
12:17:42 يكشنبه 8 شهريور 1394
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))