طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تـــــهران مــــرکــــزی
نسخه 92.67 ورود به سیستم
 
 
  
 
 
امروز: چهارشنبه 5 آذر 1393
سایت ثبت نام دانشجویان واحد تهران مرکزی
h4
 arzeshyabi1              
bazrasi              
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))