دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تـــــهران مــــرکــــزی دوشنبه 1 آبان 1396
 مبلغ واریزی به حساب دانشگاه    

توجه،توجه

درصورت عدم موفقیت در پرداخت،لطفا درمنوی پرداخت شهریه، بخش پیگیری پرداخت بانک مربوطه،دکمه کنترل با بانک را کلیک نمایید