دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تـــــهران مــــرکــــزی شنبه 20 آذر 1395
 مبلغ واریزی به حساب دانشگاه    

توجه،توجه

درصورت عدم موفقیت در پرداخت،لطفا درمنوی پرداخت شهریه، بخش پیگیری پرداخت بانک مربوطه،دکمه کنترل با بانک را کلیک نمایید