لینک وبسایتهای دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده حقوق
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
دانشکده زبانهای خارجی
دانشکده علوم پایه
دانشکده علوم سیاسی
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده مدیریت
دانشکده هنر و معماری
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه