اعلام تاریخ امتحانات لغو شده

دانشجويان محترم مي توانند کارت ورود به جلسه امتحانی خود را از طريق سايت قسمت امور آموزشی بخش "کارت امتحان" دریافت نمايند